นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

หนังสือชี้ชวน

รายงาน AGM / EGM

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อปฏิบัติการสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี