ติดต่อนำวิวัฒน์

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา | แบบฟอร์มสอบถามการขาย
ติดต่อนำวิวัฒน์ | ร่วมงานกับเรา
แบบฟอร์มสอบถามการขาย
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

999/3-5 ม.9 ถ.ประชาอุทิศ-คู่สร้าง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Line Icon Instragram Icon Facebook Icon Youtube Icon
แผนก *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อจริง *
อีเมล *
นามสกุล *
ข้อความ *
จุดเริ่มต้น... การทำงานอย่างท้าทายในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ เพื่อพิชิตภารกิจและเป้าหมายส่งมอบสุขภาพชีวิตที่ดีของทุกคนให้สำเร็จไปด้วยกัน กำลังรอคุณอยู่ที่นี่
ร่วมงานกับเรา | ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
แผนก :
สำนักเลขานุการบริษัท
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
รายละเอียดงาน :

1. ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
2. ร่วมจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ร่วมจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 One Report
4. ร่วมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  สำนักงาน  ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ร่วมเก็บรักษารายการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ ผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ร่วมเก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
7. ร่วมให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำรงสถานะเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้อกฏหมายและระเบียนข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
8. ร่วมดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 26-35 ปี
2. วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาบัญชี / กฎหมาย
3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
4. มีทัศนะคติที่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5. สามารถพูด / เขียน / อ่าน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
6. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ / มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดส่วนบุคคล
Resume Icon

อัพโหลดเรซูเม่ของคุณ

Microsoft Word หรือ PDF เท่านั้น (5MB)

Photo Icon

อัพโหลดรูปภาพของคุณ

ขนาดไฟล์สูงสุด: 400MB

จำนวนไม่เกิน: 1

ชื่อจริง *
นามสกุล *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อจริง *
นามสกุล *
ที่อยู่ *
อีเมล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Sales Reoresentative (KAM) *
เรื่อง *
Media Channel *
ข้อความ *
Careers
องค์กรที่เป็นมากกว่าองค์กร
กว่า 53 ปีของครอบครัวนำวิวัฒน์ จากการเติบโตของธุรกิจจากธุรกิจระดับครอบครัวสู่องค์กรมหาชน เราไม่เคยละทิ้งและให้ความสำคัญกับความผูกพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความเกื้อกูล ความเข้าใจ ลดช่องว่างให้ได้รู้จักพบปะกันมากขึ้น เช่น การจัดงานปีใหม่ / การไปท่องเที่ยวประจำปี /งานตามโอกาส เทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น
Careers
มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรสวัสดิการที่ดี
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพนักงานในองค์กร สร้างทักษะ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความเป็นเลิศได้อย่างดี
Careers
รับผิดชอบต่อสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม