บรรษัทภิบาล

บรรษัทภิบาล

สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

            ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ “นำวิวัฒน์” เติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งในธุรกิจผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะทางด้านเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้แพทย์และพยาบาลนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

            เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้นำ ด้านการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาคตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “Leading Technology for Life” เรามุ่งเน้นที่จะคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์และโซลูชั่นในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ อยู่ในระดับที่ปราศจากเชื้อ เพื่อส่งเสริมการรักษาทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกิจการ เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะ สร้างสรรค์ คิดค้น และผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบความปลอดภัยให้กับลูกค้า อันได้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ใช้เครื่องมือทุกด้าน และเรายังคงมุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานที่ตั้งมั่นไว้เสมอมา

            นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมที่ช่วยผลักดันองค์กรให้แข็งแกร่งในทุกมิติ รวมถึงการสร้างสังคมแห่งการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความตื่นตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับพนักงานทุกคน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อตอกยำจุดมุ่งหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายองค์กรที่สนับสนุนต่อทำงานอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือระดับมืออาชีพในทุกภาคส่วน ตั้งแต่สร้างผลงานเป็นที่เชื่อถือ และได้รับการรับรองจากสถาบันระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเป็นที่ไว้วางใจของคู่ค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

            สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณลูกค้าที่มอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจ คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ พนักงานทุกคนที่ทำงานหนักและทุ่มเทให้กับบริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนจากทุกท่านจึงทำ ให้เรามีวันนี้ และขอบพระคุณ นักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ของเรา

 

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ
ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร