บรรษัทภิบาล

บรรษัทภิบาล

สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

        ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ “นำวิวัฒน์” เติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งในธุรกิจผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะทางด้านเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้แพทย์และพยาบาลนำกลับมาใช้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

        เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทที่วิจัย ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของประเทศและภูมิภาคตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มพัฒนากิจการในการผลิต จัดหา จัดจำหน่ายและให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์ บริษัทฯ ตั้งใจสร้างสรรค์ คิดค้น และผลิตเครื่องมือแพทย์และบริการที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเราซึ่งเป็นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ใช้เครื่องมือของเราและผู้ป่วยด้วยเช่นกัน ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าของเราเป็นไปอย่างดีภายใต้แนวคิด “Leading Technology for Life” และยังคงดำเนินตามปณิธานที่ตั้งมั่นไว้เสมอมา

        บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานวิจัยเพื่อคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังใส่ใจพัฒนาการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมที่ผลักดันองค์กรให้แข็งแกร่งในทุกมิติ รวมถึงการสร้างสังคมแห่งการพัฒนานวัตกรรมให้พนักงานตื่นตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ทั้งให้ความเคารพต่อการตัดสินใจจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน ที่พร้อมจะแก้ปัญหาและฝ่าฟันฝันอุปสรรคเพื่อผลักดันให้บริษัทฯก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกับพนักงานทุกคน โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

        นโยบายองค์กรที่สนับสนุนต่อการทำงานอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือระดับมืออาชีพในทุกภาคส่วนของการทำงาน ตั้งแต่สร้างผลงานเป็นที่เชื่อถือ ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับประเทศและระดับโลก ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นที่วางใจของคู่ค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์กว่า 50 ปี จึงยกเรื่องความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 

 

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร