ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล
กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์
กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทางการแพทย์
กลุ่มวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
กลุ่มวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
กลุ่มวัสดุตัวชี้วัดในการทำให้ปราศจากเชื้อ
กลุ่มวัสดุตัวชี้วัดในการทำให้ปราศจากเชื้อ
กลุ่มสินค้าทำความสะอาดทางการแพทย์
กลุ่มสินค้าทำความสะอาดทางการแพทย์

บริการของเรา

การให้บริการทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ
การให้บริการทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ

นำวิวัฒน์ เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานจ่ายกลางอย่างครบวงจร

การให้บริการทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก โดยบริษัทบริการรับเครื่องมือเหล่านั้นแล้วนำมาผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการของบริษัท เมื่อแล้วเสร็จทางบริษัทจะนำส่งกลับให้ผู้ใช้บริการต่อไป โดยการให้บริการรับล้างและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถให้บริการได้ ทั้งที่บริษัท (Company Service) ในบริเวณโรงพยาบาล (Onsite Service) และ แบบเคลื่อนที่ (Mobile Sterilization Service)

นอกจากนี้บริษัทให้บริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Department : CSSD) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ ให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล

การให้บริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
การให้บริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์

นำวิวัฒน์ เรามีการให้บริการบำบัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล บริษัทจะให้บริการบำบัดขยะติดเขื้อภายในโรงพยาบาลด้วยระบบเครื่องบำบัดขยะติดเชื้อชนิดบดสับและฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ (Hybrid Steam Sterilization) 

ซึ่งจะถูกติดตั้งภายในโรงพยาบาล เพื่อทำให้การบำบัดขยะติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานและขยะสามารถถูกบำบัดได้เองภายในโรงพยาบาล ณ แหล่งกำเนิดขยะติดเชื้อ (Point of Use) บริษัทมีรูปแบบการให้บริการเครื่องบำบัดขยะติดเชื้อแก่ลูกค้าทั้งในลักษณะเหมาจ่ายบริการเป็นรายเดือน และรูปแบบการจ่ายตามปริมาณขยะที่ใช้งานจริง 

ปัจจุบันเราได้พัฒนาและผลิตเครื่องบำบัดขยะจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาเพื่อเปลี่ยนขยะสู่เชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ อีกทั้งสามารถเปลี่ยนขยะเป็นสินค้าสร้างสรรค์นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อาทิ อิฐบล็อค กระถางต้นไม้ รองเท้ายาง เป็นต้น

งานให้บริการทางเทคนิคหลังการขาย
งานให้บริการทางเทคนิคหลังการขาย

นำวิวัฒน์ เราตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งในด้านสินค้าและบริการหลังการขาย เพื่อเอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีมาตรฐานการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ

ภายใต้พันธกิจ “ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น” ไม่เพียงแต่การพัฒนาด้านการบริการเพื่อครอบคลุมทั้งประเทศ เรายังมุ่งมั่นพัฒนาการบริการในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการหลังการขาย โดยเฉพาะทีมวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการบริการหลังการขายจะส่งผลไปถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนำวิวัฒน์ให้ได้รับความพึ่งพอใจอย่างสูงสุด