เกี่ยวกับนำวิวัฒน์

การจัดการองค์กร

โครงสร้างองค์กร | โครงสร้างบรรษัทภิบาล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างบรรษัทภิบาล
Board of Directors
พลเอกวินัย ภัททิยกุล

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

Board of Directors
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการ

Board of Directors
ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการ / กรรมการอิสระ

Board of Directors
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

Board of Directors
นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการ

Board of Directors
นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการ

Board of Directors
นายสุพรชัย สิงห์กุล

กรรมการ

Board of Directors
พลเอก นายแพทย์ บุญลือ วงษ์ท้าว

กรรมการ / กรรมการอิสระ

Audit Committee
ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการตรวจสอบ

Audit Committee
พลเอก นายแพทย์ บุญลือ วงษ์ท้าว

กรรมการตรวจสอบ

Risk & Corporate Governance Management Committee
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

Risk & Corporate Governance Management Committee
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

Risk & Corporate Governance Management Committee
นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

Risk & Corporate Governance Management Committee
นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

Risk & Corporate Governance Management Committee
นายพงศ์เชฎฐ คงศักดิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

Risk & Corporate Governance Management Committee
นายคณิน ตระกูลวีรศักดิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล

Nomination & Remuneration Committee
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Nomination & Remuneration Committee
นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Nomination & Remuneration Committee
พลเอก นายแพทย์ บุญลือ วงษ์ท้าว

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Executive Committee
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Executive Committee
นายวิชัย ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Executive Committee
นายพงศ์เชฎฐ คงศักดิ์

กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Executive Committee
นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

Executive Committee
นางสาวนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ

Executive Committee
นายสุขุม โพธิสวัสดิ์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และการเงิน