สื่อประชาสัมพันธ์

30 มิ.ย. 66

ยกระดับศักยภาพบุคลากร สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
ยกระดับศักยภาพบุคลากร สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

กำหนดเป้าหมาย ระดมความคิดเชิงบวก สร้างสรรค์กระบวนการเชื่อมโยงแรงจูงใจในปฏิบัติงาน... สู่ความสำเร็จขององค์กร นำวิวัฒน์เราให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทั้งความรู้เฉพาะและความผูกพันธ์ระหว่างบุคคลตลอดจนองค์รวม

  

ที่เกี่ยวข้อง