สื่อประชาสัมพันธ์

31 ม.ค. 67

Live from ICN Forum ครั้งที่ 18

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
Live from ICN Forum ครั้งที่ 18

Bridge to Success สะพานเชื่อมสู่ความสาเร็จด้านการป้องกันการติดเชื้อ

ความเข้าใจงานป้องกันควบคุมการติดเชื้ออย่างถูกต้อง ไม่สำคัญน้อยไปกว่าความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางเดียวกันบนพื้นฐานวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพบริการ ควบคู่ไปกับเครื่องมือปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล จะเป็นการต่อยอดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน นำวิวัฒน์พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรแกรมปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาจากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการปฏิบัติงานจริง เพือเสริมผลลัพธ์การป้องกันการติดเชื้อจากขั้นสูงสู่ 'ระดับปราศจากเชื้อ' 

ที่เกี่ยวข้อง