สื่อประชาสัมพันธ์

9 พ.ค. 67

เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Email Icon Facebook Icon Linkin Icon
เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

นำวิวัฒน์ ได้ขึ้นทะเบียนตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตามมาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยมีปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กรในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 1,578 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) 

การได้รับใบรับรอง TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization ในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (NetZero) และบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามนโยบายของประเทศ ในทุกขั้นตอนตลอดขบวนผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการ รวมไปถึงการผลักดันธุรกิจให้เติบโตเคียงข้างสังคม สิ่งแวดล้อมในทุกมิติต่อไป

ที่เกี่ยวข้อง